Bosnia
Slikarstvo PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
četvrtak, 14 Juli 2011 10:18

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program Slikarstvo ima cilј da studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu steknu profesionalne sposobnosti znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način savladaju postavlјene zadatke iz oblasti slikarstava.

Cilј studijskog programa je takođe i podsticanje kreativnosti studenata kako u smislu unapređenja struke tako i u individualnom razvoju.

Program omogućava obrazovanje za sticanje teoretskih, stručno-tehničkih, praktičnih i umjetničkih zvanja kroz uvodna predavanja, individualni rad, demonstracije, stručni nadzor, permanentne konsultacije i korekture uz praktični rad, osposoblјavajući studente za samostalno i kreativno djelovanje i saradnju sa stručnjacima različitih profila i institucija.

Likovni umjetnici će moći da rade na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i naučnim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

Cilјevi studiranja na ovom programu su:

· razvoj vrijednosti vezanih za likovnu kulturu i kulturu uopšte,

· prenos znanja za kvalitetno razumijevanje događaja na likovnoj sceni,

· osposoblјavanje za umjetničko djelovanje i rad u strukturnim asocijacijama,

· edukacija za rad u nastavnom procesu,

· razvoj umjetničkih institucija,

· potreba za očuvanjem kulturnog, nacionalnog identiteta,

· osposoblјabanje za ogranizovanje vrhunskih umjetničkih manifestacija.


MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Program osnovnih studija kao didaktička i metodička cjelina omogućava upoznavanje i obrazovanje studenata iz oblasti slikarstva sa svim neophodnim elemenetima potrebnim za uspješan stručni i umjetnički rad.

Programski sadržaj je usmjeren prvenstevno na formiranje umjetničko-likovnog profila kao i užeg stručnog obrazovanja sa akcentom na razvijanje kreativnih sposobnosti studenta. Svi segmenti programa, humanističko-drtuštvena osnova, naučno istraživački rad i umjetničko – kreativna komponenta, neophodni su za kvalitetan i profesionalan razvoj struke i pojedinca.

Studijski program je kreiran tako da prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara), a vrednuje se sa 180 ECTS bodova, koje studenti ostvaruju uspješnim savlađivanjem sadržaja obaveznih i izbornih predmeta. Predviđena je i izrada završnog rada.

Studenti realizuju završni rad iz oblasti odabranog specijalističkog predmeta, a koji se sastoji od teorijskog obrazloženja i završne izložbe (prezentacije). Odbrana završnog rada je javna.

Prva godina akademskih studija je posvećena upoznavanju struke, te usvajanju i utvrđivanju osnovnih znanja i vještina. U drugoj i trećoj godini utvrđuju se principi struke, student stiče znanja i vještine iz usko stručnih predmeta i to rješavanjem konkretnih zadataka vezanih za praksu čime se doprinosi integraciji struke sa okolinom.

Tokom cijelih studija kroz opšte obrazovne i teorijsko - metodološko predmete student razrađuje teorijske postulate struke i stiče osnovna opšta znanja uz podsticanje na razvoj kritičkog, analitičkog i kreativnog mišlјenja, neophodnih za budući rad.

U eventualnom nastavku obrazovanja, drugi ciklus studija bi trajao dvije godine (četiri semestra), a vrednovao bi se sa 60 ECTS bodova, i to tako da u zbiru sa bodovima sa prvog ciklusa studija iznosi 300 ECTS bodova.

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

U skladu sa Pravilnikom o naučnim i umjetničkim oblastima, polјima i užim oblastima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 22/09), studijski program Slikarstvo pripada naučnoj oblasti humanističkih nauka (6.), naučno polјe umjetnost (6.4.), uža oblast umjetnost – stvaralaštvo, svi oblici stvaralaštva (6.4.1.).

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENјA

Studij je organizovan na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka kao akademski studij prvog ciklusa koji vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of buchelour) u trajanju od tri godine, a koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova.

Student koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program i ispunio sve ostale obaveze propisane Zakonom o visokom obrazovanja, Statutom i Pravilnikom o studiranju stiče akademsko zvanje diplomirani likovni umjetnik – 180 ECTS. Uz diplomu se izdaje i Dodatak diplome (Diploma Supplement) koja sadrži vještine, kompetencije i znanja nosioca diplome, kao i druge podatke utvrđene zakonom i podzakonskim aktom. Dodatak diplomi se izdaje na zahtjev nosioca diplome na engleskom jeziku.

Po završetku studija, student je osposoblјen za primjenu stečenih znanja na polјu koje pokriva oblast slikarstva kroz timski i individualni rad, zatim za pedagoški rad i nastavak školovanja i profesionalnog usavršavanja. Studenti nakon završenog studija stiču odgovarajuće kompetencije i znanja za samostalne i saradničke poslove u smislu osposoblјenosti za:

· kreativna primjena stečenih znanja i vještina u svom profesionalnom radu

· kritičko procjenjivanje informacija i argumenata pri donošenju odluka i realizacije projekata

· saradnju sa stručnjacima iste i drugih struka

· saradnju u međunarodnim timovima i projektima

· praćenje i aktivno uklјučivanje promjene u društvu i sposobnost da na njih odgovori na kreativan način uz punu društvenu odgovornost

· primjenjivanje stečenih znanja i aktivno učestvovanje u razvoju struke

· kontinuirano usavršavanje u svojoj struci.

Savladavanjem studijskog programa slikarstva student se osposoblјava da radi na poslovima u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (Udruženje likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn itd.), muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog naslјeđa i pedagoški rad u osnovnom obrazovanju.

AKADEMSKI NAZIV

Završetkom prvog ciklusa studija u trajanju od tri godine, u skladu sa Uredbom o korištenju akademskih titula, sticanju naučnih i stručnih zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 111/09 i 102/10.), student stiče akademski naziv likovni umjetnik – 180 ECTS.

USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Polaganje ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata regulisaće se posebnim Pravilnikom koji će donijeti Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Opšti uslovi su:

a)

· Izvod iz matične knjige rođenih

· Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj

· Dvije fotografije

· Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu)

· Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan iprogram studija ( za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL)

b)

· 2 crteža po modelu- portret u prirodnoj veličini

· 2 studije po modelu- cijela figura

· 2 slike (akvarel.tempera)

· 2 table crteža malog formata (tuš, pero, četkica, olovka i ostali crtački materijali)

· 1 tabla malih crteža-imaginacija

Poseban uslov je prijemni ispit:

1. Test opšte i likovne kulture i

2. Praktični dio prijemnog ispita

a) prvi dan (6 časova) cratnje – portret

b) drugi dan (8 časova) crtanje - figura

c) treći dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda

Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske.

Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državlјani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.


LISTA OBAVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA

Nastavni plan koji je sastavni dio ovog studijskog programa sadrži listu obaveznih i izbornih nastavnih predmeta, podijelјenih po godinama studija. Okvirni sadržaj svih nastavnih predmeta nalaze se u silabusima nastavnih predmeta koji su sastavni dio ovog studijskog programa. Priloženi silabusi su urađeni prema silabusima akreditovanih institucija u Srbiji i Crnoj Gori, ali obzirom na autorska prava, profesori imaju obavezu da prije početka školske godine pripreme silabuse u cjelosti.


PRVA GODINA – PRVI I DRUGI SEMESTAR ( I + II )

Red.

br.

Predmet/status

obavezni

Matičnost naučnoj oblasti/naučnom polјu/ užoj naučnoj oblasti

1.

Istorija umjetnosti 1 i 2

humanistička/umjetnost/istorija umjetnosti

2.

Plastična anatomija 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

3.

Crtanje 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

4.

Grafika 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

5.

Slikarska tehnologija 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

6.

Vajanje 1

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

7.

Izborni predmet:

Strani jezik 1 ili 2

humanistički/jezici i književnost/specifični jezici

Psihologija

društveni/psihologija/opšta psihologija

Siciologija

Društveni/sociologija/ teorijska sociologija

Informatika

Prirodni/elektrotehnika,elektronika, ionformaciono inženjerstvo/računarski hardver i sistemi/

DRUGA GODINA – TREĆI I ČETVRTI SEMESTAR ( III + IV )

Red.

br.

Predmet/status

obavezni

Matičnost naučnoj oblasti/naučnom polјu/ užoj naučnoj oblasti

1.

Istorija umjetnosti 3 i 4

humanistička/umjetnost/istorija umjetnosti

2.

Grafika 3 i 4

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

3.

Večernji akt 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

5.

Slikarska tehnologija 3 i 4

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

6.

Plastična anatomija 3 i 4

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

7.

Slikanje 1

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

8.

Crtanje 3

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

9.

Izborni predmet:

Strani jezik 1 ili 2

humanistički/jezici i književnost/specifični jezici

Osnovi menadžmenta

Društveni/ekonomija i poslovanje/menadžment

Psihologija

društveni/psihologija/opšta psihologija

Sociologija

Društveni/sociologija/teorijska sociologija

Pedagogija 1 i 2

društvene/pedagške/opšta pedagogija

Didaktika

društvene/pedagške/didaktika

TREĆA GODINA – PETI I ŠESTI SEMESTAR ( V + VI )

Red.

br.

Predmet/status

obavezni

Matičnost naučnoj oblasti/naučnom polјu/ užoj naučnoj oblasti

1.

Istorija umjetnosti 5 i 6

humanistička/umjetnost/istorija umjetnosti

2.

Slikanje 2 i 3

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

3.

Intermedija 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

4.

Konzervacija i restauracija 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

5.

Zidno slikarstvo 1 i 2

humanistička/umjetnost/umjetnosti (svi oblici stvaralaštva)

7.

Izborni predmet:

Metodika likovnog obrazovanja

Društvene/pedagoške/metodika vaspitno-obrazovnog rada

Menadžment lјudskih resursa

Društveni/ekonomija i poslovanje/menadžment

Pravna zaštita kulturnih dobara

Društvene/pravo /upravno pravo i uprava

NAČIN IZVOĐENјA I POTREBNO VRIJEME ZA IZVOĐENјE STUDIJA

Studije se izvode na način prilagođen predviđenim oblastima ili predmetima i to kroz grupnu nastavu i individualne konsultacije, izuzev za obavezne zajedničke teoretske predmete za koje je nastava kolektivna. Posebna pažnja se poklanja aktivnom učešću studenata u nastavi i učenju putem rješavanja konkretnim problema sa akcentom na samostalni rad, razvijanje kritičnosti i podsticanje kreativnosti.

Studijski program slikarstva je organizovan kao redovni studij i obavlјa se u skladu sa opštim aktima kojima je regulisana oblast visokog obrazovanja i opštim aktima Nezavisnog univerziteta.

Izvođenje nastave se obavlјa u sjedištu Nezavisnog univerziteta, aobrazovanje studenata na dalјinu ili izvan sjedišta vrši se se uz ispunjenje posebno propisanih uslova.

BODOVNA VRIJEDNOST PREDMETA ISKAZANA U SKLADU SA ECTS

Podaci o navedenom nalaze se u Nastavnom planu studijskog programa - slikarstvo koji su rađeni u skladu sa uputstvom “Vodič za korisnike ECTS-a i dodatka diplomi “ (Brisel, 14.02.2005. godine). Nastavni plan studijskog programa - slikarstvo nalazi se u prilogu ovog dokumenta.

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

ECTS bodovi prenose na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Nezavisnog univerziteta i Pravilnikom o studiranju.

1. Uslovi za priznavanje ispita, odnosno prenosa ECTS bodova koje je kandidat stekao na drugoj visokoškolskoj ustanovi su :

- da je ispit položen, odnosno ECTS bodovi stečeni na nastavnom predmetu koji je sadržajem i obimom podudaran sa odgovarajućim nastavnim predmetom iz studijskog programa slikarstvo, na koji se zahtjeva prepis od strane kandidata.

- da je student dobio prolaznu ocjenu iz nastavnog predmeta na kojem je stekao ECTS bodove koji želi da prenese.

2. Kandidat uz zahtjev podnosi slјedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):

- uvjerenje položenim ispitima i stečenim ECTS bodovima,

- nastavni plan i program studija,

- diplomu o predhodno stečenom višem ili visokom obrazovanju.

3. Zahtjev kandidata riješava posebno obrazovana Komisija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, uz obavezu sastavlјanja zapisnika o priznavanju ispita, prenosu ECTS bodova i polaganju diferencijalnih ispita. Na osnovu prijedloga Komisije, dekan Fakulteta lijepih umjetnosti donosi rješenje o priznavanju ispita, odnosno prenosu ECTS bodova i odluku o polaganju ispita za kandidata.

DOKAZ O PODUDARNOSTI U VEĆEM DIJELU SA STUDIJSKIM PROGRAMIMA IZ NAJMANјE TRI LICENCIRANE I AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE IZ ZEMALjA POTPISNICA BOLONјSKE DEKLARACIJE

Studijski program – slikarstvo je u najvećem dijelu podudaran sa studijskim programom – zidno slikarstvo Univerziteta u Kragujevcu, Filološko – umjetničkog fakulteta, Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje i Akademija likovne umetnosti Beograd.

PREDUSLOVI ZA UPIS POJEDINIH PREDMETA I GRUPE PREDMETA

Preduslovi za upis studenata na studijski program slikarstvo su definisani pod tačkom „USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM“ ovog dokumenta.

NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Studijski program slikarstvo obuhvata obavezne i izborne jednosemestralne i dvosemestralne predmete a student je dužan da na svakoj godini shodno svojim sklonostima i interesovanjima bira izborne predmete koji se izvode na drugim studijskim programima. Biranjem određenih izbornih predmeta studentima se omogućava da aktivno učestvuju u kreiranju svog obrazovnog profila za različite oblasti: pedagogije, psihologije, sociologije, menadžmenta, zaštite kulturnog naslјeđa i drugo.

KRITERIJI I NAČINI OSIGURANјA KVALITETA

Kriteriji i načini osiguranja kvaliteta na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka propisani su Statutom i Pravilnikom o obezbjeđenju kvaliteta i o postupku samovrednovanja. U postupku samovrednovanja (samoevaluacije), Univerzitet postupa u skladu sa Uputstvom o samoevaluaciji koje je sačinio Savjet za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Kvalitet studijskog programa obezbjeđuje se kroz praćenje i provjeru njegovih cilјeva strukture radnog opterećenja studenata, kao i osavremenjivanje sadržaja i stalno prikuplјanje informacija o kvalitetu programa od odgovarajućih organizacija iz okruženja, putem anonimne ankete koja predstavlјa dio samoevalucionog procesa na Nezavisnom univerzitetu sprovodi se praćenje uspješnosti i kvaliteta nastave.

USLOVI ZA PRELAZAK DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU ISTIH ILI SRODNIH STUDIJA

Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija definisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom o studiranju, pod istim uslovioma i na način kako je to detalјno obrazloženo pod tačkom 11. gdje se definiše kriterij i uslovi prenosa ECTS bodova.

OBAVEZE STUDENATA I DINAMIKA STUDIRANјA

Obaveze studenata definisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Nezavisnog univerziteta i drugim opštim aktima kojima se regulišu pitanja obaveznog postupanja studenata u toku studija.

Osnovne obaveze studenata jesu da:

- pohađaju predavanja i seminare i ostale vidove nastave,

- se posvete studijima i učestvuju u akdemskim aktivnostima,

- da poštuju pravila koja donosi Univerzitet, odnosno Fakultet.

Evaluacijom aktivnosti studenata tokom izvođenja nastave, student sakuplјa bodove koji su predviđeni za pojedine aktivnosti, u skladu sa nastavnim programom za svaki pojedini predmet. Pokazano znanje studenata ocjenjuje se prema Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Pravilnikom o studiranju. Na početku školske godine nastavnik je obavezan upoznati studente sa načinom rada i brojem bodova koje donose pojedine aktivnosti.

Prava studenta se odnose na pravo da budu upoznati sa svim pravima i obavezama i dužnostima, da imaju slobodu, da iskažu svoje mišlјenje o kvalitetu nastave i radu akademskog osoblјa, da učestvuju na izborima za studentska mjesa u studentskim predstavničkim tijelima, kao i sva druga prava u skladu sa navedenim propisima.

OSTALA PITANјA OD ZNAČAJA ZA IZVOĐENјE STUDIJSKOG PROGRAMA

U toku izvođenja studijskog programa kroz realizaciju nastave na pojedinim predmetima Nezavisni univerzitet je kroz potpisane Sporazume o saradnji sa Muzejom RS i Republičkim zavodom za zaštitu istorijskog i kulturnog naslјeđa omogućio studentima sticanje praktičnih vještina i učešće u radu ovih institucija i to kroz:

- praksu,

- studijske posjete

- studijska putovanja i

- terensku nastavu.

Osnovne akademske studije okončavaju se realizacijom postavlјenih zadataka iz užih stručnih predmeta (Slikanje, Restauracija, Konzervacija, Grafiku i Vajanje) a sastoji se od realizovanja zadatka ili projekta na osnovu zadate ili izabrane teme.

Prvi ciklus studijа

Akаdemski nаziv: LIKOVNI UMJETNIK – 180 ECTS

PRVA GODINA – PRVI SEMESTAR

Predmet

Predаvаnjа

Vježbe

ECTS

Istorijа umjetnosti 1

2

0

3

Plаstičnа аnаtomijа 1

1

1

3

Crtаnje 1

6

4

10

Grаfikа 1

2

1

4

Slikаrskа tehnologijа 1

2

1

4

Večernji аkt 1

2

1

4

Izborni predmet

2

0

2

17

8

30

PRVA GODINA – DRUGI SEMESTAR

Predmet

Predаvаnjа

Vježbe

ECTS

Istorijа umjetnosti 2

2

0

3

Plаstičnа аnаtomijа 2

1

1

3

Crtаnje 2

6

4

10

Grafika 2

2

1

4

Slikаrskа tehnologijа 2

2

1

4

Večernji аkt 2

2

1

4

Izborni predmet

2

0

2

17

8

30

Nа prvoj godini moguće je odаbrаti sljedeće jednosemestrаlne predmete: Strаni jezik (početni ili nаpredni kurs), Psihologijа, Sociologijа, Informаtikа u zаvisnosti od profilа koji student želi dа rаzvijа tokom studirаnjа.

DRUGA GODINA GODINA – TREĆI SEMESTAR

Predmet

Predаvаnjа

Vježbe

ECTS

Istorijа umjetnosti 3

2

0

3

Plаstičnа аnаtomijа 3

1

1

3

Crtаnje 3

6

4

10

Grаfikа 3

2

1

4

Slikаrskа tehnologijа 3

2

1

4

Vаjаnje 1

2

1

4

Izborni predmet

2

0

2

17

8

30

DRUGA GODINA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR

Predmet

Predаvаnjа

Vježbe

ECTS

Istorijа umjetnosti 4

2

0

3

Plаstičnа аnаtomijа 4

1

1

3

Slikаnje 1

6

4

10

Grаfikа 4

2

1

4

Slikаrskа tehnologijа 4

2

1

4

Vаjаnje 2

2

1

4

Izborni predmet

2

0

2

17

8

30

Nа drugoj godini moguće je odаbrаti sljedeće jednosemestrаlne predmete: Strаni jezik (početni ili nаpredni kurs), Psihologijа, Sociologijа, Informаtikа, Pedаgogijа 1, Psihologijа 2, Didаktikа, Osnovi menаdžmentа u zаvisnosti od izborа predmetа  sа prve godine  i profilа koji student želi.

TREĆA GODINA GODINA – PETI SEMESTAR

Predmet

Predаvаnjа

Vježbe

ECTS

Istorijа umjetnosti 5

2

0

3

Slikаnje 2

6

4

10

Intermedijа 1

6

1

3

Konzervаcijа i restаurаcijа 1

4

2

8

Zidno slikаrstvo 1

2

1

4

Izborni predmet

2

0

2

22

8

30

TREĆA GODINA GODINA – ŠESTI SEMESTAR

Predmet

Predаvаnjа

Vježbe

ECTS

Istorijа umjetnosti 6

2

0

3

Slikаnje 3

6

4

10

Intermedijа 2

6

1

3

Konzervаcijа i restаurаcijа 2

4

2

5

Zidno slikаrstvo 2

2

1

4

Zаvršni rаd

2

0

5

22

8

30

Nаpomenа: Studenti reаlizuju zаvršni rаd iz oblаsti odаbrаnog specijаlističkog predmetа, i ostvаruju 5 ECTS kreditа. Zаvršni rаd sаstoji se od teorijskog obrаzloženjа i zаvršne izložbe (prezentаcije). Odbrаnа zаvršnog rаdа je jаvnа.

 

Ažurirano Ponedjeljak, 08 Septembar 2014 12:55
 
Copyright © 2014. Nezavisni univerzitet Banjaluka. Designed by Shape5.com

S5 Box